O projektu GetBizDone

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Sociální podnik GetBizDone byl podpořen Operačním programem Zaměstnanost a zřízen v rámci projektu: GetBizDone, CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014927

Cílem projektu je vznik nového sociálního podniku GetBizDone se sídlem v Děčíně. Novou podnikatelskou aktivitou podniku je prodej služeb v oblasti marketingu, IT konzultací a fundraisingu. Hlavním cílem projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst pro osoby zdravotně znevýhodněné a osoby pečující o jinou závislou osobu. Dalším zásadním cílem je pomáhat nastolovat udržitelné podnikání ve firmách, které bude šetrné k životnímu prostředí a přispěje ke snížení ekologické stopy.

Očekávané přínosy projektu

 • vznik nového sociálního podniku v Děčíně, který bude nadále dlouhodobě provozován a rozvíjen
 • vytvoření 5 nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce
 • zavádění flexibilních forem práce a zkrácených úvazků do praxe běžného života
 • kvalitní prezentace tohoto druhu práce a sociálního podnikání v rámci našich komunikačních kanálů.
 • dlouhodobá práce se zaměstnanci, rozvíjení jejich individuálních schopností a dovedností.
 • pomoc klientům v zefektivňování jejich podnikání, které bude zároveň šetrné k přírodě
 • kampaň, že podnikání jenom pro peníze už není cool

V projektu probíhá

 • vznik sociálního podniku a vytvoření nových pracovních míst
 • vzdělávání a individuální rozvoj zaměstnanců sociálního podniku
 • obchodní činnost a marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podniku
 • zavádění ekologicky šetrných procesů do podniků v ČR

Principy sociálního podniku GetBizDone

Společnost se hlásí k následujícím principům a má je uvedeny ve společenské smlouvě s.r.o.:

I. Společenský prospěch

 1. zavádět v ČR udržitelné podnikání, snižovat uhlíkovou a ekologickou stopu, jak u sebe, tak i u dalších subjektů
 2. přispívat ke zlepšování systému vzdělávání v ČR zaváděním nových metod do výuk
 3. podporovat vývoj inovací a nových technologií šetrných k přírodě
 4. podporovat rozvíjení sociálních a environmentálních podnik
 5. podporovat rozvíjení spolků a občanského života v Č
 6. podporovat drobné korporace a malé živnostníky pomocí inkubátoru nových nápad
 7. vytvářet a realizovat vlastní projekty na rozvoj vzdělávání a ekologického smýšlen
 8. odbourávat předsudky a strach, že s příchodem nových technologií lidé ztratí prác
 9. popularizovat nové technologie šetrné k přírodě

II. Sociální prospěch

 1. zaměstnávat více než 30 % zdravotně znevýhodněných osob a osob pečujících o jinou závislou osobu
 2. zajišťovat dlouhodobé vzdělávání a rozvoj individuálních pracovních kompetencí svých zaměstnanců
 3. zaměstnancům poskytovat podporu zohledňující jejich specifické potřeby:
  • u osob pečujících o závislou osobu, stejně tak u osob zdravotně znevýhodněných, se bude jednat hlavně o zkrácený flexibilní pracovní poměr s možností home office
  • náš zaměstnanec bude proškolen a po zaučení může z velké části pracovat přímo z domova
  • pravidelných týdenních porad se zaměstnanci mohou též účastnit z domova – kancelář bude vybavena velkou obrazovou, propojenou s PC, díky níž se porady účastní na dálku i několik zaměstnanců najednou přes online komunikační software
  • online komunikační software a kamera, nebo dlouhé telefonické rozhovory budou ve společnosti používány i pro běžnou pracovní komunikaci uvnitř teamu
 4. zajišťovat hendikepovaným kolegům komfort v podobě bezbariérové toalety a dopomoci na ní prostřednictvím kolegů – asistentů
 5. počítat s flexibilitou změn, při onemocněních, nutnosti navštívit lékaře, řešení aktuálních osobních záležitostí našich zaměstnanců a dalších podobných situacích (ve společnosti zaměstnáno více osob na kratší úvazky)
 6. pomocí pravidelných porad informovat zaměstnance o chodu společnosti, výsledcích hospodaření a díky společným konzultacím a poradám zajišťovat jejich účast na rozhodovacích procesech společnosti
  • Provozní porady podniku a jeho teamu se konají každý týden. Z porady je pořizován zápis, který obsahuje úkoly jednotlivých členů pracovního teamu. Tento zápis je sdílen na sdíleném online úložišti, one drive a SLACKU společnosti, zde je i zpětně k dispozici všem členům teamu společnosti.
 7. vytvářet v práci v kancelářích pohodlné nestresové prostředí, které podněcuje kreativitu a umožňuje rozvíjení dobrých nápadů
 8. participovat na osobním vyžití a spokojenosti svých zaměstnanců
 9. v rámci reinvestice zisků při dobrém chodu podnikání zakoupit bezbariérový apartmán v přímořské oblasti, kam mohou zaměstnanci se svými rodinami jezdit trávit volný čas a dovolenou za symbolickou cenu energií a základního provozu apartmánu

III. Ekonomický prospěch

 1. společnost je nezávisle fungující společností s ručením omezeným, která není závislá na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu
 2. více než 51 % zisku společnosti musí být reinvestováno do rozvoje společnosti a naplňování jejích deklarovaných společensky prospěšných principů
 3. Rozdělování zisku: Společnost bude reinvestovat minimálně 51 % čistého zisku ročně do svého rozvoje a rozvoje svých zaměstnanců. Konkrétně to v praxi znamená, že po schválení HV se společníci rozhodnou, že si vyplatí zpravidla 30 – 49 % ze zisku a zbytek reinvestují na podporu nových projektů, nebo společensky prospěšných cílů, nákup technologií a ICT vybavení, vzdělávání zaměstnanců, podporu nových pracovních míst, zlepšování pracovní podpory cílové skupiny.
 4. tržby z prodeje služeb na celkových výnosech společnosti musí tvořit přes 30 %

IV. Enviromentální prospěch

naše společnost formuluje zásady k přírodě šetrného podnikání a tyto zásady bude dodržovat

Digitální transformace
 • realizovat bezpapírový chod celé organizace
 • díky software a technologiím budeme dokumenty podepisovat elektronicky a archivovat je místo v šanonech v systémově setříděných složkách na i- cloudech
Minimalizace potřeb cestování
 • podpora práce na dálku pro naše vlastní zaměstnance
 • sdílení automobilů (Carsharing)
 • otimalizace služebních cest díky využívání systému/aplikace pro sdílení jízd
 • rádi bychom do budoucna k našim konzultačním jízdám používali elektrovozidla
Třídění a recyklace odpadů
 • společnost ve svých prostorách třídí odpad
 • na dovoz obědů používá vlastní nádoby, nikoli jednorázové krabičky
Maximální využití automatizace a robotiky
 • hlavním cílem společnosti je pomoci dalším subjektům v České republice s redukcí uhlíkové stopy a s podporou ekologie
 • společnost půjde ostatním příkladem, budou v ní aplikovány všechny postupy a opatření šetrného podnikání
Doporučení ekologického fungování dalším subjektům
 • Naše společnost provede zdarma audit ekologické náročnosti provozu daného subjektu. Následují konzultace spojené s implementací zásad udržitelného fungování, doporučení k třídění a recyklaci odpadu, bezpapírovému provozu, šetrnému cestování apod. Společnost bude poskytovat poradenství a spolupodílet se u jednotlivých subjektů na postupné realizaci těchto opatření.

V. Místní prospěch

 • společnost poskytuje přednostně služby v regionu a podporuje rozvoj místní ekonomiky
 • společnost bude realizovat marketingové služby za symbolickou cenu pro neziskové organizace pracující s rodinami dětí s poruchou autistického spektra LÍP A SPOLU z. s. a rodinami psychicky postižených dětí VELKÝ VŮZ SEVER
 • společnost zaměstnává přednostně obyvatele z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje